Přeskočit na obsah

Pravidla

PRAVIDLA ZÁVODU ČT AUTHOR CUP 2024

Přihláška k závodu

Přihlášením k závodu ČT Author Cup 2024:

 • beru na vědomí, že přihláška je závazná a zavazuji se neprodleně uhradit organizátorem určené startovné
 • souhlasím s podmínkami závodu a jsem si vědom zejména těchto skutečností:
  • není mi známa žádná překážka spočívající zejména v mém zdravotním stavu, která by mi bránila v účasti v závodu,
  • beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům závodu a že organizátor závodu neodpovídá za případnou újmu na zdraví, pokud k ní nedošlo porušením jeho povinností; a že vzhledem k podmínkám závodu organizátor nemůže odpovídat za škodu na movitých věcech, pokud věci protokolárně nepřevzal do své úschovy,
  • budu se důsledně řídit pokyny organizátora, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám organizátorovi za škodu, kterou způsobím,
  • v případě zrušení závodu bez zavinění organizátora zejména v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), se startovné vrací po odečtení storno poplatku 400,- Kč.
  • v případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně organizátora, sdělím organizátorovi údaje pro vrácení uhrazeného startovného za neuskutečněné závody.
 • potvrzuji, že všechny údaje jsem zde uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám organizátorovi za jakoukoliv škodu, která mu tím vznikne.

©TERRA SPORT s.r.o. Valdštejnská 286/7
460 01 Liberec 2 - Nové Město 

Vytvořeno v Beneš & Michl