Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údaju pro potřeby závodu

Přihlášením k závodu ČT Author Cup:

  • beru na vědomí, že organizátor jež je specifikován na internetových stránkách konaného závodu bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa, údaje o klubu) pro účely organizace závodu, evidence účastníků v závodech a evidence výsledků v seriálech jež jsou specifikovány na internetových stránkách závodu , tj. zejména ukládání těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, včetně předávání určeným třetím osobám ke zpracování pro stejné účely, a dále pro marketingové účely organizátora, a pokud jsem organizátorovi udělil souhlas, tak též pro marketingové účely spoluorganizátorů a partnerů závodu, a to vše v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů;
  • potvrzuji, že jsem byl organizátorem seznámen se svými právy na ochranu osobních údajů a že více informací o mých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů dohledám na www.ctauthorcup.cz
  • v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy dávám souhlas organizátorovi (TERRA SPORT s.r.o.) s pořízením a užitím mých písemných projevů, obrazových snímků, podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mou účastí v závodu a předáváním výhry pro marketingové a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a mohu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor tyto projevy/díla v souladu s jejich určením poskytne.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” uděluji organizátorovi (TERRA SPORT s.r.o.) souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů a informací ze souborů cookies pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný. Organizátor je oprávněn poskytnout právo zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem též spolupracujícím subjektům, zejména hlavnímu organizátorovi závodu (seznam organizátorů je dostupný na www.ctauthorcup.cz). Cílem tohoto souhlasu je možnost širšího využití marketingových nástrojů pro personalizaci a zdokonalování nabízených produktů a připravovaných projektů.

Současně souhlasím s tím, aby mé kontaktní údaje byly využívány organizátorem (TERRA SPORT s.r.o.) k zasílání obchodních sdělení nebo propagačních materiálů Organizátora, Spoluorganizátora a hlavního organizátora závodu, a obsahujících též propagaci a reklamu partnerů závodů, zasílání informací o cyklistických závodech a službách a produktech pro cyklisty, a jiných obdobných akcích.

Udělením souhlasu rovněž potvrzuji, že jsem byl/a Organizátorem informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů:

  • právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na kancelar@ctauthorcup.cz, právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
  • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů.

Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na www.ctauthorcup.cz.

Tento souhlas uděluji na celou dobu využívání produktů a služeb Organizátora a následující tři roky poté.

©TERRA SPORT s.r.o. Valdštejnská 286/7
460 01 Liberec 2 - Nové Město 

Vytvořeno v Beneš & Michl